สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (Senior Health Service and Trade Association)

  • ส่งเสริมการประกอบกิจการประเภทที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ส่งเสริมและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ
  • ส่งเสริม คุ้มครอง และรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
  • ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาวิชาการด้านกิจการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก หน่วยงานราชการ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ใน การประกอบกิจการของสมาชิก
  • ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันทางวิชาการตลอดจนข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับกิจการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • ร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เช่น องค์การ สมาคม บริษัท คณะบุคคล หรือบุคคลใดๆ ในเมื่อสมาคมเห็นว่าการร่วมมือดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกในการบรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ


ประชาสัมพันธ์

cooperate with Government

cooperate with Government

As Covid 19 Virus spreadout in summer 2021,

Read more »

Senior Care Business Quality Award 2022

Senior Care Business Quality Award 2022

at 100 - Year Happy Living Solution @Central Westgate Nontaburi between 9-11th Sep 2022

Read more »

Vaccine for bedridden

Vaccine for bedridden

SHSTA with supported by Department of Health (Bangkok Metropolitan Administration) launched vaccine mobile service for elderly care organizations

Read more »

Association ‘s Extraordinary meeting  2020

Association ‘s Extraordinary meeting 2020

At Centra Chaengwattana Hotel 24th Aug 2020.

Read more »

CPR Trainning 1/2022 photo gallery

CPR Trainning 1/2022 photo gallery

With our strong relationship between members, more than 120 members were gathering to attend 1st CPR training. This event was held at department of heath services support. Ministry of Public Health on Tue 28th, Jun.

Read more »